Zásady ochrany soukromí - GDPR

1. Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace při registraci na našich stránkách, přihlášení se ke svému účtu, nákupu, vstupu do soutěže a / nebo když se odhlásíte. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu.

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

Zpracování spojené s návštěvou webu

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek s cílem zlepšit webové stránky, včetně předávání reklamním portálům. IP adresa Souhlas s předáním reklamním portálům Do odvolání souhlasu, ne déle než 2 roky od poslední návštěvy
    Oprávněný zájem spočívající v Našem zájmu na zlepšení webových stránek Po dobu oprávněného zájmu, ne déle než 2 roky od poslední návštěvy

 

Zpracování spojené s registrací profilu na Motorkáři.cz

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Registrace, vedení a správa uživatelského účtu, včetně komunikace s uživateli a možnosti bazaru, akcí a dalších sekcí jméno, email Nezbytnost pro splnění účelu webu Do okamžiku zrušení registrace

 

Vaše práva:

 • Právo na odvolání souhlasu - viz smazání registrace
 • Právo na přístup - viz informace o vaší registraci v administraci
 • Právo na opravu - viz informace o vaší registraci v administraci - uživatel sám svoje informace může opravit.
 • Právo na výmaz - viz smazání registrace
 • Právo na výmaz e-mailu pro zasílání newsletteru v administraci
 • Právo na přenositelnost - na vaši žádost vám předáme vaše osobní data ve strojove čitelném formáte podle našich preferencí.
 • Právo na stížnost - Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006

2. Použití informací

 • Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:
 • Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
 • Zlepšení našich stránek
 • Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory
 • Kontakt prostřednictvím e-mailu
 • Správu soutěže, propagace nebo průzkum

3. E-Komerce Soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. zaslání objednávky.

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití, například pro zaslání newsletteru.

5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. VpnMentor také chrání vaše informace offline. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

6. Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o výrobcích, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení .

7. Souhlas

Registrací na našich stránkách souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí a udělujete souhlas s jejich zpracováním podle těchto zásad.

8. Odmítnutí souhlasu

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Jedná se především o všechny služby pro registrované uživatele.

Souhlas odmítnete smazáním vaší registrace na tomto portále. Více informací zde: Smazání účtu

9. Základní podmínky použití

 1. Podmínky užívání stanovující pravidla a podmínky poskytování služeb společností uvedenou v bodě 0
 2. Používáním služeb Motorkáři.cz se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na doméně motorkari.cz bez ohledu na to, jakým způsobem k těmto službám uživatel přistupuje.
 3. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 5. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb serveru Motorkáři.cz a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, těmito podmínkami a oprávněnými zájmy provozovatele při poskytování služeb Motorkáři.cz, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb Motorkáři.cz (včetně smazání příspěvků, zrušení či zablokování uživatelského účtu, smazání uživatelského obsahu apod.), zejména v případech:

 

 • jestliže uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů.
 • pokud uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele nebo jeho partnery a zákazníky
 • pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby
 • pokud uživatel nenavštíví svůj účet na motorkari.cz po dobu 12 měsíců
 • kdy účet budí dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než na kterou je daný učet registrován
 • kdy se uživatel pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb
 • existence účtu, který je používán k šíření warezu či jinému nelegálnímu obsahu, který obsahuje warez či jiný nelegální obsah, přičemž warezem se rozumí jakýkoliv komerční software (aplikace, hry, operační systémy) či jiný, právními předpisy chráněný obsah (např. filmy, hudební nahrávky, jiná autorská díla atd.), z něhož je odstraněna bez souhlasu autora tohoto softwaru nebo obsahu či jiné osoby vykonávající majetková práva k takovému softwaru nebo obsahu ochrana proti neoprávněnému kopírování (zhotovování rozmnoženin a jejich rozšiřování), nebo který je používán k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva k danému autorskému dílu; v případě pochybností zda je uživatelský účet užíván k šíření warezu či jiného nelegálního obsahu či nikoliv, je provozovatel oprávněn vyzvat uživatele prostřednictvím e-mailové zprávy k odstranění softwaru nebo obsahu, jehož se pochybnosti týkají s upozorněním, že pokud tak uživatel bez zbytečného odkladu neučiní, považuje se obsah umístěný na uživatelském účtu uživatele za warez či jiný nelegální obsah a provozovatel jej bez náhrady zruší postupem shora uvedeným
 • pokud jsou zde oprávněné důvody se domnívat, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem, než je uvedeno v předchozích bodech 

Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb.

10. Kontakt a správce osobních údajů

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů použijte tlačítko dotaz na spodním okraji jakékoli stránky.

Správce osobních údajů

MOTOportal, s.r.o., Ocelářská 392/9, Praha 9, 190 00. IČ: 24797707. Více na: Kontakty

11. Cookies

Naše webové stránky www.motorkari.cz používají tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookies umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Užíváme převážně tzv. session cookies (volně přeloženo: cookies omezené na jednu návštěvu). Session cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich webových stránek. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči.
Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich webových stránek www.motorkari.cz, používáme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání našich webových stránek www.motorkari.cz. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslána ani žádné jiné osobní údaje jako například, email, jméno, telefonní číslo.
Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz
Google Chrome: https://support.google.com/
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/
Opera: https://help.opera.com
Safari: https://support.apple.com/

Více informací ke cookies naleznete zde https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

12. Účinnost

Tento dokument je účinný od 1. 1. 2016

Pomohla vám tato informace?